SIM Lubelskie

Misją spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na obszarze 17 gmin Województwa Lubelskiego o niskich i średnich dochodach. Spółka realizuje swoją misję poprzez budowę mieszkań „pod klucz” o umiarkowanym czynszu przestępnym dla osób aspirujących do tzw. klasy średniej, w tym przede wszystkim osób, które posiadają stabilne zatrudnienie jednak z powodu generowanego przez skalę ubóstwa mieszkaniowego wysokiego poziomu cen mieszkań w relacji do zarobków tej grupy społecznej, w obecnych warunkach rynkowych nie są w stanie pozyskać mieszkania, które pozwoliłoby im na godne życie oraz realizację planów rodzinnych i zawodowych. Zjawisko ubóstwa mieszkaniowego w Polsce, rozumianego jako akumulacja niedostatków w podstawowych warunkach mieszkaniowych, przejawia się w szczególności wysokim odsetkiem osób żyjących w mieszkaniach przeludnionych, będących w złym stanie technicznym oraz w sytuacji braku stabilizacji.

Znajdź nas na Facebooku